Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sport-Instituut Sakura

Artikel 1. Lidmaatschap en automatische verlenging.
Het Lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand, waarin de inschrijving plaatsvind en wordt aangegaan voor een duur van ten minste 3 maanden, hierna wordt het lidmaatschap telkens stilzwijzend verlengd voor eenzelfde tijdstermijn. Sport-Instituut Sakura behoudt zich het recht, om de lidmaatschapsgelden jaarlijks te verhogen met de wettelijke indexering.

Artikel 1.1 Inschrijfgeld en andere bijkomende kosten.
De inschrijvingskosten en de aanschaf van een judo pak en badge, zullen geint worden met bij het eerst volgende betalingstermijn. Sport-Instituut Sakura is aangesloten bij de Judo Bond Nederland (JBN) onder vermelding van nummer D2SK42T, en is dientengevolge verplicht al haar judoleden bij deze organisatie op te geven. Het niet lid zijn van de JBN heeft gevolgen voor de graduaties, deze zijn niet geldig. De verschuldigde JBN-contributie hiervoor, is niet inbegrepen bij het lidmaatschap van Sport-Instituut Sakura. De JBN draagt zelf zorg voor haar betalingsadministratie, Sport-Instituut Sakura is niet verantwoordelijk voor betalingen, inningen dan wel beleid hieromtrent.

Artikel 2. Beëindiging lidmaatschap.
De opzegtermijn is 1 maand voor ingang van de eerstvolgende betalingstermijn. De opzeging dient schriftelijk te geschieden. Beëindiging van het lidmaatschap zonder schriftelijke opzegging kan alleen geschieden door Sport-Instituut Sakura, bij onder andere wangedrag zoals genoemd in artikel 5, of als in artikel 7 lid 1. Leden dragen zelf zorg voor het afmelden bij de JBN aangaande lidmaatschap judobond.

Artikel 2.1 Bevriezing lidmaatschap wegens langdurige ziekte.
Teruggave van trainningsgelden is niet mogelijk. Verzuimde trainingen moeten doorbetaald worden. Alleen bij langdurige ziekte (langer dan 6 weken) en mits op tijd gemeld (datum melding geldt als 1e ziektedag) aan het postadres of via info@sakura-boxtel.nl, kan een tijdelijke bevriezing van het lidmaatschap worden verleend. Deze tijdelijke bevriezing verloopt na 6 maanden van ziekmeldingsdata, en de lidmaatschapsgelden wederom geïnt zullen worden

Artikel 3. Wijzigingen gegevens lid.
Adreswijzigingen en overige wijzigingen in de aanmeldingsgegevens dienen schriftelijk middels gebruikmaking van het mailadres van Sport-Instituut Sakura, te worden doorgegeven. Om een correcte administratie te waarborgen, draagt de sporter (of gemachtigde) er zorg voor dat alle benodigde gegevens correct en tijdig zijn gemeld.

Artikel 3.1 Volledigheid in verstrekking van gegevens.
Bijzonderheden in gezondheid (medische indicaties en medicaties), allergieën, alsook gedrag speciefieke bijzonderheden, dienen voor de volledigheid, in de daarvoor bestemde ruimte op het inschrijfformulier ingevuld te worden. Gezondheidsklachten en wijzigingen hiervan dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan Sport-Instituut Sakura. Onvolledige gegevens kunnen niet leiden tot aansprakelijkheidstelling van Sport-Instituut Sakura.

Artikel 3.2 Persoonlijke gegevens.
Met uw persoonsgegevens zal zorgvuldig worden omgegaan. Deze worden enkel en alleen gebruikt voor interne doeleinden of ten behoeve van verantwoording aan de gemeente Boxtel of aan de judobond. Verder geven leden en bezoekers van Sport-Instituut Sakura toestemming om fotografische en andersoortige opnames van activiteiten te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden (tenzij anders aangegeven).

Artikel 4. Betalingen, automatische incasso en kosten.
Door het invullen en ondertekenen van het inschrijformulier gaat u akkoord met de automatische incasso. De uitvoering van automatische incasseren zal, op of omstreeks de 28e van de maand, voorafgaand aan het het betalingstermijn dat volgt plaatsvinden.

Als de betaling van het lidmaatschap niet kan worden geïncasseerd, wordt hier een factuur van gemaakt en zullen administratiekosten (á €10,-) in rekening worden gebracht. Op het moment dat de bank de incasso weigert heeft u 8 dagen de tijd om aan uw betalingsverplichting te voldoen. Wanneer de bank tot 2 maal toe de automatische incasso weigert volgt automatisch opschorting van lessen en uitsluiting van examens en wedstrijden. Incassokosten komen voor uw eigen rekening. Achterstallige lidmaatschapsgelden blijven invorderbaar ook bij opzegging van het lidmaatschap.

Artikel 5. Bijzondere omstandigheden waaronder wangedrag.
Sport-Instituut Sakura is te allen tijde gerechtigd zonder terugbetaling van de reeds betaalde lidmaatschapsgelden, een lid van verdere deelname aan de activiteiten uit te sluiten, bij het zich niet houden aan de regelementen of aan de bepalingen van deze overeenkomst, waaronder wangedrag en misbruik van het geleerde in de sport.

Artikel 6. Aansprakelijkheid.
De trainingen worden op eigen risico gevolgd. Sport-Instituut Sakura kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeval of letsel, verlies of diefstal van goederen.

Artikel 7. Overige bepalingen.
1. In de schoolvakanties vervallen de lessen, dit is verrekend in het lesgeld.
2. In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Sport instituut Sakura.